Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Kdz Ereğli Adliyesi Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanlarında sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin duyuru
  01.10.2023

  Kdz. Ereğli Adliyesi Zabıt Katibi, Mübaşir, Koruma Güvenlik Görevlisi ünvanlarında sözleşmeli personel alımı sonuçlarına ilişkin duyuru

  T.C.
  KDZ. EREĞLİ
  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İ L A N
    

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20/04/2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı “Sözleşmeli Personel İstihdamı” konulu yazısı ile Kdz. Ereğli Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir ve Koruma Güvenlik Görevlisi ünvanlarına ait sınav izinleri komisyonumuz emrine verilmiştir.

      Nihai sınav sonucunda asil, yedek ve başarısız olan ve sınava katılmayan adaylara ilişkin sorgulama ekranı aşağıda belirtilmiştir.

      Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak 13/10/2023 günü mesai bitimine kadar Kdz. Ereğli Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat elden teslim etmeleri veya bulunduğu ilin Komisyon Başkanlığı, bulunduğu yerde Komisyon Başkanlığı yok ise Cumhuriyet Başsavcılığı aracı kılınmak suretiyle masrafı kendisinden alınmak suretiyle Acele Posta Servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

      Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına gerek yoktur.
   

  BAŞARILI/ASİL OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

  1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği yada barkodlu E-Devlet çıktısı (KPSS sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.) 

  2- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Ünvanı için Sağlık Kurulu Raporu

  a) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için: Sınav ilanının “Özel Şartlar” başlıklı maddesinin C bendinin (d) alt bendinde belirtilen hususlara ek olarak;

  1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

  2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

  3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

  4) Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

  hususlarını da kapsayacak şekilde (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu

   

  3-Mal Bildirimi (Form için tıklayınız

  4- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. (2 adet) (Form için tıklayınız)

  5- 2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

  6- Sertifika veya kurs bitirme belgesi 

  - Zabıt katibi için sertifika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç)
  - Koruma ve güvenlik görevlisi için; Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının (silahlı ibareli) onaylı örneği

  7- Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

  8-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (dilekçe örneği için tıklayınız)

  9- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu) 

  10- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir) 

  11- Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

        Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi gerekmektedir.) 

  12- Medeni duruma ilişkin beyan (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (dilekçe örneği için tıklayınız

  13- Sağlık Beyanı (Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç diğer unvanlar için) (Form için Tıklayınız)  

  14- Nüfus cüzdan fotokopisi. 

  15- Tercih dilekçesi (Sadece zabıt katibi ve koruma güvenlik görevlisi ünvanları için doldurulacaktır) (tercih formu)

  NOT: Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların belirtilen süre içerisinde evrakları teslim etmemeleri halinde atanma hakkında vazgeçmiş sayılacakları 

              “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 13/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ” 

              İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 01/10/2023


  Tüm sorulara ilişkin olarak Kdz. Ereğli Adalet Komisyonu Kalemine ait 0 372 316 17 62 - (Dahili:1218) numaralı hattan bilgi alınabilecektir. 

  Adres

  Süleymanlar Mahallesi Kavakdibi Caddesi No:34 Kdz. Ereğli/ZONGULDAK

  Telefon

  0372 316 17 62

  E-Posta

  kdz.ereglicbsisaretadalet.gov.tr